Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno - biurowych


Celem szkolenia jest:
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno - biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze
monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo - badawczych
i innych pracowników, których charakter pracy wiąze się narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne
albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) i okresowe
Szkolenie wstępne odbywają przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci i praktykanci.

Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy
od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.
Szkolenie okresowe pracowników administracyjno - biurowych
powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.

*Szkolenie okresowe kończy się egzaminem