Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych


Celem szkolenia jest:
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) i okresowe
Szkolenie wstępne odbywają przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci i praktykanci.

Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy
od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.
Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata,
a na stanowiskach na których występują szczególnie duże zagrożenia nie rzadziej niż raz w roku.

*Szkolenie okresowe kończy się egzaminem