Kontrole stanu BHP


Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych
oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.
Dzięki spełnieniu tego wymogu można wyeliminować wszelkie nieprawidłowości.
Kontrola może dotyczyć całego zakładu, jego części lub wybranych zagadnień.

Na podstawie §40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.